vivenda

A maior parte do gasto medio dos fogares destínase a cubrir a vivenda e os gastos derivados dela como son auga, electricidade, gas e outros.